Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam:„COMENIUS VERENIGING VOOR NEERLANDISTIEK IN CENTRAAL-EUROPA”; de actieradus van de Comenius Vereniging is: Albaniȅ, Bosniȅ en Hercegovina, Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatiȅ, Letland, Litouwen, Macedoniȅ (FYROM), Moldaviȅ, Montenegro, Oostenrijk, Polen, Republiek Kosovo, Roemeniȅ, Serviȅ, Sloveniȅ, Slowakije en Tsjechiȅ.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Doel

Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is:
  • het verspreiden van de taal, de literatuur en de cultuur van het Nederlands in Centraal-Europa;
  • het bevorderen van de studie en het onderwijs van de Nederlandse taal- en letterkunde en van de geschiedenis van het Nederlandse taalgebied (hierna: ”neerlandistiek” genoemd) aan scholen, alsmede aan instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (hierna: ”universiteiten” genoemd) in Centraal-Europa;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen de docenten Nederlands van Centraal-Europa
  • het opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van de neerlandici in Centraal-Europa
  • al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • het onderlinge contact en de samenwerking tussen haar leden te bevorderen door het beleggen van bijeenkomsten, het publiceren van een nieuwsbrief, en het bijhouden en verspreiden van een ledenlijst en een lijst van docenten neerlandistiek;
  • het contact en de samenwerking te bevorderen van haar leden met wetenschappelijke centra, verenigingen en andere organisaties, alsook met Vlaamse (Belgische), Nederlandse en Surinaamse overheidsorganen en met personen in Vlaanderen (België), in Nederland en in Suriname die de neerlandistiek beoefenen;
  • de aansluiting te zoeken bij en te streven naar samenwerking met nationale en internationale organisaties die verwante doelstellingen nastreven;
  • in overleg met de betrokken regeringsinstanties bemiddeling te verlenen bij het zoeken van kandidaten voor de bezetting van leerstoelen en lectorenplaatsen in de neerlandistiek van universiteiten en van leraarposten op scholen in Centraal-Europa;
  • leermiddelen en hulpmiddelen ten behoeve van het onderwijs in de neerlandistiek in Centraal-Europa te vervaardigen en te publiceren; de vervaardiging daarvan in het algemeen te stimuleren en daaraan medewerking te verlenen;
  • in overleg met de betrokken regeringsinstanties te streven naar een versteviging van de wetenschappelijke grondslagen en de organisatorische positie van de neerlandistiek aan de universiteiten en de scholen in Centraal-Europa;
  • een reeks van wetenschappelijke werken te doen uitgeven op het gebied van de neerlandistiek, met bijzonder voor de comparatistiek in de taalkunde, letterkunde en glottodidactiek
  • uitgaven te publiceren en maatregelen te treffen die kunnen bijdragen tot een verhoogde belangstelling voor de neerlandistiek, alsmede een grotere waardering van de neerlandistiek als universitaire studierichting en voor het Nederlands als vak op school;
  • andere middelen die tot de verwezenlijking van de doelstellingen kunnen bijdragen.

Duur

Artikel 3

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging kent leden, buitengewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone als de buitengewone leden en ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
 2. Leden zijn natuurlijke personen gebonden als docent of student neerlandistiek aan de universiteit of instelling van hoger onderwijs in de regio als gedefinieerd in artikel 1, lid 1 en die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
 3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
 5. Buitengewone leden zijn:
  • natuurlijke personen die zich in het verleden via onderwijs of onderzoek verdienstelijk hebben gemaakt voor de verspreiding van het Nederlands in Centraal-Europa en die door het bestuur tot het buitengewone lidmaatschap zijn toegelaten;
  • natuurlijke personen en rechtspersonen die op eigen verzoek door het bestuur tot het buitengewoon lidmaatschap zijn toegelaten.
 6. Tenminste vijf leden kunnen het bestuur een voorstel doen voor toelating van een buitengewoon lid.
 7. Buitengewone leden hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering en hebben niet het recht om zichzelf kandidaat te stellen of kandidaten te stellen voor de verkiezing van natuurlijke personen in het bestuur of in commissies van de vereniging. Overigens hebben zij alle rechten en verplichtingen welke aan het gewone lidmaatschap van de vereniging zijn verbonden.
 8. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de Neerlandistiek in Centraal-Europa, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Ereleden genieten alle rechten van de gewone leden maar kunnen geen kandidaten stellen voor een functie in een orgaan van de vereniging.

Schorsing

Artikel 5

Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Einde lidmaatschap

Artikel 6

 1.  Het lidmaatschap eindigtdoor de dood van het lid; danwel ontbinding van de rechtspersoon
  • door opzegging door het lid
  • door opzegging door de vereniging
  • door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
  • indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • binnen en maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
  • binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
  • wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
  • wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
  • De opzeggingstermijn is tenminste vier weken.
  • Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
  • Einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke
  • beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de
  • vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  • De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
  • Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze behandelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het bestuur in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Geldmiddelen

Artikel 7

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  • de contributies van de leden.
  • entreegelden.
  • erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen.
  • eventuele andere toevallige baten.
 2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. Leden kunnen voor de betaling van contributie in verschillende categorieën worden i ingedeeld, die elk een eigen contributie betalen; de indeling in categorieën zal in het huishoudelijk reglement nader worden geregeld.
 3. Nieuwe gewone leden kunnen verplicht worden een entreegeld te betalen waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 4. Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. Bij de samenstelling van het bestuur wordt ernaar gestreefd de landen waar de neerlandistiek op universitair niveau wordt onderwezen, zo goed mogelijk in het bestuur te vertegenwoordigen. Er wordt tevens op gelet dat de spreiding van de vestigingsplaatsen een geregeld vergaderen mogelijk maakt en de voortgang der werkzaamheden waarborgt.
 3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgends een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is éénmaal onmiddellijk hernoembaar.
 6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

 

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

De algemene ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd of in de gemeente die door de algemene ledenvergadering wordt aangewezen.

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de buitengewone leden, de ereleden alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een lid-rechtspersoon laat zich vertegenwoordigen door een natuurlijke persoon die als zodanig bij het bestuur van de vereniging bekend is.
 2. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 3. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder gewoon lid en ieder erelid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee leden als gevolmachtigde optreden.
 4. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zij zijn niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezingen van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezingen tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

 1.  De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
  • afwezigheid, door de secretaris danwel een persoon die door de algemene
  • ledenvergadering is aangewezen. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de
  • vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt deze ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechter vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een kascommissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 5. De kascommissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 6. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de kascommissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige does bijstaan. De kascommissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zes weken. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste dertig dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, toezenden aan de leden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van de statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijzing en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ”in liquidatie”.
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die daar de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

Reglementen

Artikel 18

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

 

Slotbepaling

Artikel 19

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
 2. door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.